หลักสูตรแกนกลาง 2551

ที่มา : http://www3.ipst.ac.th/index2.php
http://www.youtube.com/watch?v=-HokIRctcYQ